Database Testing

Như chúng ta đã biết, Database chính là trái tim của một chương trình phần mềm. Để sản phẩm phần mềm của chúng ta chạy tốt thì trước tiên phải đảm bảo được chất lượng của Database theo các yêu cầu của hệ thống. Vì vậy việc test Database là …

Read More »

Performance Testing and Load testing using vPerformer

1. Tổng quan về kiểm thử hiệu năng và kiểm thử tải 1.1 Kiểm thử hiệu năng Kiểm thử hiệu năng được thực hiện để xác định một hệ thống hoặc một hệ thống con thực hiện một khối lượng công việc cụ thể nhanh thế nào. Kiểm thử hiệu …

Read More »

Automation testing – Những điều cần biết

Ngày nay, kiểm thử tự động là một kỹ thuật gần như bắt buộc khi chúng ta phát triển một sản phẩm phần mềm, mà ở đó tính linh hoạt, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường là một yêu cầu cấp bách và cần thiết. Và cũng …

Read More »

Test your Nodejs code using Mochajs

Mocha – simple, flexible, fun A simple introduction on Mochajs homepage Mocha is a feature-rich JavaScript test framework running on Node.js and the browser, making asynchronous testing simple and fun. Mocha tests run serially, allowing for flexible and accurate reporting, while mapping uncaught exceptions to the correct test cases. Why …

Read More »

Testing report là gì

Là một tester không có nghĩa là bạn luôn luôn cần phải tạo bug và tồng hợp tình hình testing để gửi tới các bên liên quan . Có hai loại test report chính : Bug report để report cho một bug xảy ra trên app bạn đang làm Test …

Read More »

How to run an effective Retrospectives meeting? (P1)

I. Retrospectives Meeting là gì? Minh xin được mở đầu bài viết bằng nguyên tắc thứ #12 trong bảng tuyên ngôn của Agile. “Sau một khoảng thời gian nhất định, team sẽ suy nghĩ làm thế nào để hiểu quả hơn, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp” …

Read More »

Chuyển đổi giữa nhiều môi trường trong app iOS

Overview Trong quá trình phát triển một phần mềm, chúng ta thường xuyên gặp các vấn đề liên quan đến việc một app cần làm việc trên nhiều môi trường. Mỗi môi trường có một thông số khác nhau như: server hostname (URL), Bundle ID, và API Key của bên …

Read More »

Cucumber (P1) – Giới thiệu tổng quan

Cucumber Cucumber, testing framework hỗ trợ Behavior Driven Development (BDD), cho phép người dùng định nghĩa hành vi hệ thống với ngữ nghĩa tiếng anh thông qua cú pháp Gherkin. Cucumber hướng tới việc viết test “as cool as cucumber” mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu cho dù …

Read More »